Bakterie jako organizmy cz. 8

Jak wykazały odpowiednie studia, ciało bakterii składa się z wody i suchej masy, w skład zaś tej ostatniej wchodzą substancje białkowe i pewne związki mineralne, prócz tego w ciele niektórych bakterii stwierdzono obecność krochmalu, a nawet drzewnika (celulozy). Woda stanowi od 80 do 90 procent  ciała bakterii, jest toż niezbędnym warunkiem ich życia; znaczenie jej […]
Napisał
21 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 7

Przez rozpęknięcie się błony bakteryjnej zarodnik wydostaje się na zewnątrz. Przez czas trwania nieprzyjaznych warunków pozostaje on w uśpieniu, budzi się wtedy dopiero, gdy warunki niekorzystne: temperatura, wilgotność i zasobność odżywcza środowiska zmienia się w kierunku dodatnim, łub też, gdy dzięki zewnętrznym czynnikom mechanicznym (wiatr np.) dostanie się na grunt odpowiedni. Wtedy zarodnik „kiełkuje”, błona, […]
Napisał
21 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 6

Nie zawsze powstałe z podziału komórki bakteryjne trzymają się oddzielnie; często przyczepia się jedna do drugiej, tworząc pary, jak np. niektóre z ziarniaków, nazywamy je wtedy dwójniakami lub diplokokkami; często znów powstają całe łańcuchy jak np. u laseczek karbunkułu; gdy w łańcuchy takie łączą się ziarniaki, mówimy wtedy o paciorkowcach, czyli stroptokokach; jeśli ziarniaki łączą […]
Napisał
20 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 5

Najważniejszą cechą każdego żywego organizmu jest jogo zdolność rozrodcza, wielką gra ona rolę w walce o byt o swe istnienie, w walce, jaką od wieków staczać muszą na tej tu ziemi wszystkie osobniki świata roślinnego i zwierzęcego. Jakąż jest ta zdolność u bakterii i jak ona się przejawia? Jak zauważyłem już na wstępie, rozmnażają się […]
Napisał
20 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 4

Z tego też powodu obecna systematyka bakterii, oparta na ich formie zewnętrznej, jest słabą bardzo stroną bakteriologii, jako nauki. Rozmiary bakterii są bardzo nieznaczne i wyrażają się one w tysiącznych częściach milimetra, czyli mikronach, a są nawet niektóre tak małe, że najsilniejsze obecnie powiększenia nie są w stanie ich uwidocznić; do takich np. należą według […]
Napisał
20 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 3

Ciało niektórych bakterii otoczone jest galaretowatą masą, zwaną otoczką. Dzięki obecności błonki, okrywającej protoplazmę komórki bakteryjnej, posiadają ono pewną określoną formę, pewien kształt właściwy poszczególnym grupom tych drobnoustrojów. Odróżniamy więc bakterie: a) kulisto (ziarniaki, kokki, mikrokokki); b) pałeczkowate (bacylo, laseczniki, laseczki), mające postać krótszych lub dłuższych pałeczek; c) przecinkowate (vibrio), posiadające kształt przecinka; pod nazwą […]
Napisał
20 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 2

Lewenhouk, Dujardin i cały szereg innych uczonych zaliczali bakterie na razie do świata zwierzęcego, dopiero Golin w 1859 roku przez ścisłe badanie życiowych przejawów bakterii wskazał, że należą one do świata roślinnego. Go się tyczy botanicznego stanowiska bakterii, to nie jest ono jeszcze ściśle określono, stoją, ono bowiem na granicy pomiędzy wodorostami (glonami) a grzybami, […]
Napisał
20 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 1

Choć bakteriologia uważaną jest za naukę młodą to jednak pierwociny jej sięgają bardzo odległych czasów. Na istnienie bakterii jako organizmów chorobotwórczych wskazuje bowiem już uczony pisarz rzymski Warron (Marcus Terentius Yarron), w dziele którego „Do re rustica” napisanym mniej więcej 2000 lat temu czytamy: „si gua sunt loca palustria crescunt animalia quaedara minuta, quae non […]
Napisał
20 lutego, 2017

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 3

Zbliżając to doświadczenie do zjawisk, spostrzeżonych u pływek, wnosi Cohn, że tlen, wydzielający się pod wpływem światła z tylnej części pływki, która zawiera masy chlorofilowe, wprawia ją w ruch w kierunku przeciwnym. Teorię tę opiera się na spostrzeżeniu, że przeważnie promienie chemiczne niebieskiej części widma przyciągają pływki. Nie nadając zbyt ogólnego znaczenia wnioskom Cohn’a, należy […]
Napisał
31 grudnia, 2016

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 2

Zjawiska odżywiania (np. osmoza i inne) wywołują prądy w komórkach, a czynności ziarnek chlorofilowych można przypisać ich rozmieszczenie w komórkach miąższu zielonego, oraz kierowanie się ku światłu pływek wodorostów. Wiadomo, że pływki są zielone na całej powierzchni, prócz bezbarwnego dziobka przedniego. Gdy naczynie z wodą, w którym się znajdują, umieścimy na światło dzienne, zgromadzają się […]
Napisał
31 grudnia, 2016